What is Brahmin? ब्राह्मण म्हणजे काय?

ब्राह्मण म्हणजे काय? 

हे फक्त अश्या लोकांनी वाचावे ज्यांना खरोखर खूप खोल वर विचार करता येणे शक्य आहे. 

आज माझ्या सर्टिफिकेट वर ब्राह्मण हा शिक्का आहे. मला पण लहानपणी वाटायचे की ब्राह्मण आहोत आपण. आणि अभिमान देखील होता. तसेच प्रत्येक माणसाला त्याच्या जातीचा अभिमान असणे साहजिक आहे. आता जातीं मध्ये देखील खूप पोट प्रकार आहेत. ते सध्या बाजूस ठेवू. 

मी मोठा होत गेलो तसे स्वतः विचार करू लागलो, की नक्की काय आहोत आपण. पुस्तके वाचत गेलो त्यातून निरनिराळी मते वाचली. मी माझे मत हळूहळू बनवायला लागलो. विचार करून 

मुळात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आणि शूद्र हे प्रकार का आले? त्याचे अर्थ काय? 

मला बाकीचे माहीत नाही पण ब्राह्मण या शब्द बद्दल मे बोलू शकतो. करण हा शब्द मला जन्मापासून चिकटवलेला आहे. आणि हा शब्द खूपदा वाचनात देखील आला 

मी या शब्दाचा मला समजला अर्थ मांडायचा प्रयत्न करणार आहे. त्यासाठी खलील काही गोष्टी समजून घेणे फार महत्वाचे आहे 

वेद उपनिषद यांमध्ये ब्रह्मन् हा शब्द खूपदा आलेला आहे. मुखत: अद्वैत वेदांत आणि मांडुक उपनिषद हे ब्रह्मन् हा शब्द खूप वेळा वापरते. ब्रह्मन् या शब्दाचा अर्थ प्रत्यक्ष ब्रह्म किंवा परमेश्वर याला उद्देशून वापरला आहे संतांनी सोप्या शब्दात परमेश्वर किंवा मी समजवायचा प्रयत्न केला.असे सांगून की परमेश्वर चराचरात आहे.आपण जर खोलात जाऊन वेदांत काय सांगतो हे पाहू. आपण आजचा समाज बुद्धिजीवी आहोत 

खाली दिलेली अद्वैत वेदांत ने सांगितलेलीमीची व्याख्या नीट वाचा. फार confusing आहे ती

मी स्वतः जो या देहात बसलेला आहे. जो हा देह चालवतो. पण मी म्हणजे कोण? 

जो हा देह नाही. मन नाही, बुद्धी नाही, काहीच नाही असे पण नाही. असा असलेला जो कोणी आहे तो म्हणजे खरा मी 

ते तत्व सगळ्यांच्यात आणि सगळ्या चराचारात आहे तेच. पण हा मी कोणालाच समजत नाही आणि जाणून देखील घेता येत नाही

कारण ज्याला आपण physically experience करू शकत नाही ते आपण कसे मानणार?

जी गोष्ट आपले मन देखील नाही त्याला कसे imagine करणार?

जी गोष्ट आपली बुद्धी देखील नाही त्या बद्दलचे ज्ञान कसे मिळवणार? 

कोणी म्हणेल मग हामीअसे काही असतो का खरोखर 

हो असतो. कारण आपल्याला ही जाणीव असते की मी आहे. माझा हात तुटला किंवा पाय तुटला तर आपण काय म्हणू? की माझा हात तुटला. म्हणजे जोपर्यंत तो हात या शरीराला जोडून होता तोपर्यंत मे त्याला मीच समजत होतो. आता तो बाजूला आहे म्हणजे मी त्याला माझा हात असे म्हणतोय. म्हणजेच तो हात म्हणजे मी नव्हे

आत्ता पर्यंत मे जो शर्ट घातला होता तोपर्यंत मी त्या शर्टाला पकडून मी असा स्वतःचा उल्लेख करतो. पण जेव्हा मी शर्ट काढून बाजूला ठेवतो तेव्हा तो शर्ट वेगळा आणि मी वेगळा हे मला कळते. तसेच शरीर मन बुद्धी एक एक बाजूला करत जायला माणूस शिकेल तसे त्याला हे कळत  जाते की मी म्हणजे शरीर नव्हे, मन नव्हे आणि बुद्धी देखील नाही. 

मी आपण सतत अनुभवत असतोच.उदाहरण द्येयचे झाले तर अगदी छान उदाहरण आहे माझ्याकडे मे स्वतः तयार केलेले

आपण आपल्या डोळ्यांनी सगळे जग बघतो. पण आपण स्वतःचा चेहरा कधीही आयुष्यात प्रत्यक्ष बघू शकत नाही. मीप्रत्यक्षहा शब्द वापरला आहे हे लक्षात घ्या. मी माझा चेहरा कधीच पाहू शकत नाही. हो आरसा किंवा काही गोष्टीत आपण आपल्या चेहऱ्याचे प्रतिबिंब बघतो. पण ते प्रतिबिंब असते. प्रत्यक्ष मी नसतो. जसा आरसा असेल तसे ते प्रतिबिंब दिसेल. पण स्वतःच्या डोळ्यांनी स्वतःचा चेहरा बघणे शक्यच नाहीये. म्हणजेच स्वतःला direct आपण कधीच बघू शकणार नाही 

पण याचा अर्थ असा आहे का की मला चेहरा नाहीच आहे? आपल्याला चेहरा आहे याची जाणीव आपल्याला 100 टक्के असते. पण आपण तो बघू शकत नाही. Exactly तसेचमीजो कोणी आहे त्याचे वर्णन करता येईल. की तो  “मीआहे हि जाणीव आपल्याला 24 तास असते. पण जागे असताना आपण स्वतःच्या शरीराला आपण मी असे समजतो. झोपलेले असताना स्वतःच्या स्वप्नात जो कोणी असतो म्हणजेच मनाला मी असे समजतो. तर गाढ झोपेमध्ये ज्याला deep sleep म्हणतात तेथे तर काहीही नसून देखील मी हा असतोच.

जसे मला चेहरा बघता येत नसताना देखील हा दृढ विश्वास असतो, ही जाणीव असते की मला चेहरा आहे. फक्त मे तो पाहू शकत नहीये पण मला जाणीव आणि खात्री आहे की मला चेहरा आहे.

 तीच जाणीवमीची असते. तो हा दिसणारा , जाणवणारा मी म्हणजे ब्रह्मन्. त्याची जाणीव ज्या व्यक्तीला सतत असते त्याला हे देखील कळलेले असते की हाच मी सर्वत्र आहे. 24 तास ही जाणीव असणे हेच खरे आत्मज्ञान. आणि ते मिळवणारा खरा ब्राह्मण. 

तर या मी ला जाणून घेणेअहंब्राह्मस्मि किंवा तत्वामसी किंवा सोSहम म्हणजेच प्रत्यक्ष ब्रह्म (ब्रह्मन्) आणि परमेश्वर मीच आहे. हे ओळखणे या मार्गावर चालणाऱ्या माणसाला ब्राह्मण म्हंटले जाते 

परमेश्वर किंवा स्वत्व याचा साक्षात्कार होण्यासाठी देव देवता यज्ञ याग जात धर्म याची खर तर कसलीच गरज नसते. तर स्वतःचे आकलन करत जाणे याची गरज असते. नास्तिकातला नास्तिक देखील ते मिळवू शकतो असेच मांडुकोपनिषद सांगते. 

आणि यासाठी देवाला मानले पाहिजे असेही नाहीये ही याची खासियत आहे. खास करून नास्तिक लोकांचा विचारच यात केला गेला आहे. स्वतःची ओळख करून घेणे हे महत्वाचे, देव माना अथवा मानू नका. पण स्वरूप अनुभवा. हेच अद्वैत वेदांत सांगतो. 

तर अश्या प्रकारे ब्रह्मन् ची ओळख करून घेणारा ब्राह्मण असतो. जन्माने कोणीही ब्राह्मण होत नाही 

मी स्वतःला ब्राह्मण मानत नाही आणि फक्त माणूस अशी जात मला लिहिता येत नाही ते सुद्धा कायद्याच्या कमतरतेमुळे 

ज्या दिवशी मी त्या रस्त्यावर असेन जेथे मलामीकाय ते ओळखायचं त्या दिवशी मी ब्राह्मण असेन. आणि ते देखील मला ब्राह्मण बोलणारे हे लोक असतील कारण मला स्वतःला त्या गोष्टी बद्दल ना आस्था असेल ना महत्व की मला काय म्हणून ओळ्खतायत. 

माझ्या मते आणि वेदांतच्या मते देखील संत ज्ञानेश्वर, तुकाराम , नामदेव, स्वामी विवेकानंद , बुद्धकबीर, रुमी, सुलतान बहू, राम, कृष्ण, बुल्लह शाह हे खरे ब्राह्मण. आपण त्यांना केवळ ते कोणत्या जातीत जन्माला आले त्या जातीवरून ओळखायचं बघतो. 

जो कोणीही माणूस म्हणून जन्माला आला आणि ज्याने कर्मयोग, ज्ञानयोग, भक्तियोग किंवा कोणत्याही मार्गाने स्वतःला जाणून घ्येयला प्रयत्न केलेला असा  प्रत्येक जण ब्राह्मण आहे

त्यामुळेच विश्वामित्र हे जन्माने क्षत्रिय असून, वाल्या कोळी हा इतर जातीचा असून, त्यांना ब्राह्मण हे पद मिळाले. 

केवळ ब्राह्मण आडनाव असलेल्या घरात जन्माला आलेला कधीच ब्राह्मण नसतो. केवळ व्यर्थ अभिमान असतो. 

प्रत्येकाने जर खरच प्रामाणिक प्रयत्न केला तर atleast आपण खरच काय आहोत याची जाणीव तरी होईल. अगदीच काही नाही तर खोटे अहंकार गळून पडतील. 

मी आत्ता तरी केवळ एक माणूस आहे. आणि जवळपास आजूबाजूला असलेले सगळे जण. पण कधीतरी ब्राह्मण बनेन आणि प्रत्येकाचा स्वतःला या level जा जाणे हा मूलभूत अधिकार आहे. कारण प्रत्येकात तोच ब्रह्मन् निवास करतो, तेच तत्व निवास करते. ज्या प्रमाणे घरातील इलेक्ट्रिसिटी ही एकच असते पण ती दृश्यमान होते ती कधी बल्ब च्या रुपात म्हणजे प्रकाशाच्या रुपात, कधी फॅन च्या रुपात म्हणजे हवेच्या रुपात आणि कधी हीट च्या रुपात. पण सगळ्यामध्ये तीच electricity तोच करंट खेळत असतो. अगदी तसेच आहे सगळे आपण पण.

आणि एकदा ही जाणीव झाली की मीच सगळे आहे तर मी कसा कोणाचा द्वेष करू शकेन, कसे कोणाचे वाईट करू शकेन? 

मला आशा आहे मी प्रयत्न केलाय जास्तीत जास्त सोपे लिहायचा. काही लिहिन्यातल्या त्रुटींमुळे समजले नसल्यास माफी असावी.

 Mayur The Lone Wolf

The Reality-4

Please do read the previous blogs regaring reality so it would be better in understanding this blog.

The Reality-1

The Reality-2

The Reality-3

We have talked about different types of realities and how it is linked with our suffering or happiness both. We talked about the higher level of realities means the enlightenment, where person achieves those realities or dimensions, where he can get rid of the suffering and pain and even from the pleasure. Basically going beyond the duality.

So how to achieve this higher Reality?

There are different ways to achieve it. There are so many paths. Like dhyan yoga, karmyoga, devotion, hath yoga. But we forget the most straightforward and direct path, which is to ask question “what am I?” All these paths mentioned above also root down to the same question. But there are many diversions, processes, achievements and failures, while walking those paths.

But the path of questioning ourselves that what am I? Is most straight forward. There is no magic, no hard work, no limitations, no belief system, no religion, no God and Goddesses. It’s a path of seeking, where we keep asking the questions. Where we are open to every new idea, new questions and answers.

So I will try to Generalis this route. There are mainly 3 stages of it.

1. Shravan (listening)

Where a person listens to the scriptures. Where person tries to know about the different dimensions and try to understand what am I? This listening is always benificial when it is from the experienced person called as Guru. Guru’s task is to just tell you whatever he can. To guide you without expectations from ou. You have to listen it with full absorption. You have to grasp it with the brain and intellectual. So till now it’s a theory for us. Where we try to analyse the different dimensions and how am I different from everything we experience. Where our brain tries to understand or make anologies which is kind of beyond every sense. Where you try to understand and ask as many as question about who am I. May be every answer will not satisfy you. But atleast you get some theoretical answer from the experienced person.

here I want to make one thing clear in between the real Guru and other fake entities to call themselves as guru or aster.

The most important difference in between the real Guru and other religious priests or so called intellectuals and scholars is that, the Guru never expect anything from you. H(S)e will never bound you with any kind of rules and regulations. But h(S)e is always ready to help you out. Even if you leave him/her, h(S)e won’t take it in a negative way. Real Guru gives you full freedom to nurture yourself. Because h(S)e himself is the enlightened entity he acts like that.

Then the second stage comes.

Manan: ( thinking deep about whatever you have listened).

This stage we can call as a meditation as well. Where we are processing data in your mind. With full focus and concentration. We try to experience whatever we listened. We try to go deeper and deeper inside us. Where mostly we start realising things sooner or later depends on person to person. We actually try to digest whatever we have listened from our Guru.

Aaj person is going deep down to find himself, he might experience so many hidden good and bad about him as a mind. At this stage a person starts getting stable with focus.

Then automatically the third stage begins.

Nidhidhyas: (continuous reminding experiencing) the fact about my true nature, which is divine. )

Nidhi mean continuous and dhyasa means being behind the motive. So it is like thinking and behaving continuously for the goal.

In Marathi language it is also called as taildharawat (तैलधारावत). That means, when you pour the oil into something, the oil keeps falling in other vessel continuously without disturbance, in a continuous stream.

So here a person continuously starts thinking and realising that he is the divine one. Even though he is active in the day to day life, his focus on the self realisation doesn’t get disturbed as it used to be. Most of the time he cam do his everyday jobs effortlessly and he can focus on his meditation at the same time.

Many times he may get defocused but the task of the person is to take ifocus back on himself. That’s why it is called as the Nididhyasa.

So these are the three steps to have the self-realization very easily and in very direct way.

Now the question arises if it is really very direct and simple way then why doesn’t everyone get it? Why people struggle even on this path?

First we need to understand one thing that one should have really have a passion to realise the higher reality. Most of the people follow the path for just a intellectual adventure and then leave in between. That’s why very few get till the end of the race.

The second reason is there are some milestones where everyone needs to take care of something. Which are the kind of hurdles.

So what are those hurdles? Because this hurdles are created by mind and intellectual. as well as some part of it is because of some external conditions.

so we will try to analyse what are those hurdles in the next blog. How to tackle them is very important.

Till the time just keep asking yourself only one question “what I am I?” Just close your eyes and try to find out that I. Which is neither the body nor mind nor intellectual. I am sure even a one minute time is sufficient to realise the part of divinity in yourself.

The Lone wolf.

The Reality- 2

This is the sequel part for my blog The Reality -1

Just to refresh few terms from that blog:

There are three stages of reality according to the Mandukyopanishad.

  1. Dream Reality : The lower reality which we experience in a dream state.
  2. Awaken Reality: The day to day life what we live.
  3. Enlightened or Superconscious Reality: Turiyawastha which is super conscious stage of reality.

We experience dream as the reality when we are sleeping and watching the dream.

When we wake up, the Dream Reality ends for us and new reality of day to day life starts. Even if the dream is pleasurable we are supposed to wake up either this way or that. Even if we want to sleep more, to experience the dream for longer time finally we push ourselves up to wake up.

Now the question is how can one wake up from the awaken reality that means the day to day life reality to the enlightened state? Is it possible?

Advait Vedanta says big YES. It’s possible.

First of all, the person needs to have a wish to really wake up from this reality. This is the most important criteria.

Why am I saying this because, if you can observe, when dream is of mixed emotions of the good and bad incidents, we do enjoy watching it. We don’t want to wake up easily. But when dream is terrible horror or sad we immediately try to get up and get rid of it.

In the same way day to day life is mixture of pleasure and sorrow incidents. We just stick here and never want to give up. Whatever happen we like to be in this reality. When some one really gets fed up with this day to day reality, that person starts to find the answer to find the higher level peace and satisfaction.

So for such person Advait Vedanta gives the solution in question and answer form. These questions and answers are very deep and intellectual. For people like us who can not easily devote ourselves to someone, for them this is mental treat as well as thought provoking. In fact it allows us to ask as many as doubts we can and it gives answers to our doubts as well.

One of the most important question in Advait Vedanta is “Who am I ?”

When we are in the dream state we feel that our mind is nothing but me. Our mind creates the images and all surrounding. In the dream state we don’t have awareness of our physical body. We feel pain and pleasure without actual interference of our physical body.

The moment we wake up we start feeling that this body is nothing but me. Till the time I was dreaming I was feeling mind is me. Now I am feeling this physical body is me.

So who am I exactly?

So lets try to find the answer as given in the Advait Vedanta. We will start from outside to inside.

Am I a physical body?

We feel that I am this body. Yes, why not? That is how it looks like.

But wait,

  1.  Now I am wearing the shirt and I call that shirt also as me. Then I point a finger towards me, I say that this is me, with my cloths and body.

If I remove the shirt and put aside. Now? Am I that shirt anymore? No. That is mine shirt but its not me.

     2.  In the same way suppose, If I cut my hand. (Don’t take it seriously, and don’t cut                 your own hand. hehe ) That hand was part of me when it was attached to the body.           But it is not anymore. I will say that it is my hand. But its not me.

So in this way when I die. That means whatever is inside me gets away from the body then people even don’t call my body by my name as well. They say move the body here, there. That’s the fact. Let it be.

But what I mean to say it is sure that even it appears like I am this physical body but when we think deeply we come to conclusion that I am not.

Then we will go further inside.

Am I my mind?

As we saw when we wake up from dream we realise that we are not in the dream. Means we are not mind as well. Or I can not say that I am only the mind.

Deep sleep?

When we are in the deep sleep state we don’t see any dreams , and nothing happens there. Even we don’t have realisation of our own physical body as well as our mind. But still we do exist. It doesn’t mean that I am not there. Yes I am always there.

So,

Am I this physical body? NO

Am I this mind? NO

Am I this intellectual? NO

So am I nothing? NO

So who am I?

Advait Vedanta says, I am not Nothing as well as I am not Something.

How super deep and confusing statement it is. Isn’t it? In Short,  you can not explain about myself as, I am something and you can not even prove that I am nothing.

Read it again, because I also got confused here always.

Who am I?

I am not nothing.

I am not even something.

This I has terminology called as the “Brahman“. Which never awakes and never sleeps. Which just exists. It does not get affected by anything. Any situation, ani condition it is stable, never changes, never gets affected.

A person who realises, I am the Brahman gets out of all fears, all illusions all misery and sorrows. Neither happiness affect the state nor sorrow.

So this was the way and objective of adavit Vedanta to wake up from the day to day life reality. We will see in detail information about it in the next blog.

I don’t want to make this blog too long, So I will continue on the same in my Reality-3 Blog.

I hope you got the thing I have tried to explain. Many of your doubts will be cleared in the third part of this blog.

Mayur The Lone wolf.

Follow me on Instagram: Clickitmayur

 

Check My others blog:

The Reality -1

The Love and The Trust

Focus

 

The Reality -1

virtual-reality-presentation2samas3239506-2-728.jpgMatrix was one of the most amazing movie which talked about the reality first time in most unusual and amazing way.

Our day to day life has tremendous impact on our living. I mean to say on our mental stability. We get easily affected with minor things. Either we get excited and happy for good things happening and we get sad, depressed, angry, agitated because of some unexpected even expected bad things.

Why we are so much affected? and just not affected but we always try to get rid of the pain and misery in every possible way.

Because if you see the examples of the spiritual masters or saints you will find their life was not simple. I will give just few known examples here.

  1. Jesus: we know how he was physically even mentally tortured. still his final words are ” Father forgive these children, they don’t know what they are doing.” what kind of insane mercy is that?
  2. Ramakrishna Paramhansa: He had throat cancer because of which he died. he had literally a hole through his throat. immense pain but he was never seen sad because of it. he was always guiding his disciples even though he was not able to speak.
  3. Sai baba: He healed so many people in his life time. He lived like a Fakir. but he never used his spiritual or will power to heal himself.

And there are many more examples like this.

Do you see the common factor in all these three examples?

  1. no one complained about their pains or suffering,
  2. No one used their will power to stop it. That means no one is interfering in the happening. Yes they tried all materialistic medical and other solutions to their problems but thy never used their own will powers or spiritual powers to heal or help themselves.
  3. Most of the spiritual leaders or gurus lived life like begger or fakir or without much materialistic things still they seem to be happy and satisfied all the time.

I have some questions here

HOW they could be so calm and stable in the misery and pain ?

WHY we cant be happy and satisfied even though we have much more? We always crave for more and more and never get satisfied. WHY so?

What is the difference in between them and us?

015thdimension-soulvibration-spirit-energeticbody1The biggest question of mine is:

DO THEY LIVE DIFFERENT REALITY? 

Now the actual tricky part will come. This is from the Advait Vedanta. A Hindu scripture thousands of years back. There are many Upanishads which explains the Advait Vedanta. Here I will try to explain the things as per the Mandukyopanishad

According to the Mandukyopanishad the reality is mainly divided into 3 parts. Yes there can be many different level and different kinds of realities. But it is mainly divided into three portions.

1. Lower reality– It is nothing but the dreams we see in sleep or the imaginations we do. In the dream state or in a deep imagination state we witness whatever happening  in the dream or in our imagination. For that time being we live that reality. We are affected by the things happening in the dreams and our deep imaginations.

2. Awaken reality–  It is the reality where we live our normal life or day to day life. When we get up from our sleep state or a dream state the kind of life we live and experience is the awaken reality. Everyday business like brush, bath, work, love, drive and all so many things are part of this reality. All the stress and pains and happiness and love we experience in our day to day life is also the part of this reality.

3. Higher state reality–  Most of us never experience this kind of reality or we experience for very short time. This is also called as turiyaavastha or enlightenment. Where the person knows that he is not at all affected or attached to anything around. He is Brahmin himself or the final truth himself. He is everything and he is nothing as well. He is detached and different from every physical and mental reality which we live in day to day life.

Lets ty to imagine this kind of reality because we have never or hardly few times experienced this kind of reality.

I hope you have understood these three stages or three types of reality. Then only we will move forward.

Lets take one example.

Suppose you are sleeping and you are in to the dream state. Now someone is trying to kill you or you are falling from the mountain in your dream. you are going to be very scared in your dream and you will try to get rid of it so badly. But the moment you get up from the dream.

Suddenly you wake up and open your eyes. Then you come to know oh!! that was the dream. That means after waking up, reality for you has been changed. You are no longer worried about the dream and what was happening. Now you are free from the fear you were experiencing in your dream. You will just laugh at it and think that it was just the dream. Hushh!!!!!

Now we will try to push the same example further.

The way you woke up from sleep and came in to the awaken state. In the exact way when you will get up from the awaken reality into the enlightened reality. Which is even higher reality or dimension than our day to day life reality.  Whatever we suffer or experience the happiness or pain in the current awaken state has no importance into the enlightened mode of reality. like you don’t give any importance to the dreams  when you are awaken from the sleep.

So here one thing is clear that we don’t care about what happened in to the dream when we are awake, sililarly we wont care about whatever is happening in to the day to day life when we will be in to the more high reality which is known as enlightenment.

I hope you have now idea how different realities make us feel good, bad, happy sad and all feelings.

In this scientific ways or terms I will put the reality is as the dimensions. As the Physics says if you acquire the higher dimensions state you are more free. Like the body living in the two dimensional state will be more free then the body living into the single dimensional space. And the body into the three dimensional space is more free than the body living in two dimensional space. I think it applies in our reality is as well.

Our dreams are kind of two dimensional thing. When we are awake we are living in the three dimensional space. Even though there are more dimensions around us,  it is difficult to perceive these dimensions physically. But when we see these extraordinary people I feel its definitely possible to achieve those dimensions either one way or other.

Now one of the question people ask. I have also asked the same question above. Why people from higher reality don’t interfere in the lower reality? it is said that saints and spiritual people avoid to interfere in to the karmas or day to day life activities. then why?

The answer is already explained above and most of the people must have got it, still one more time I will put it below.

When you are experiencing some dream while sleeping, your sleeping body doesn’t try to wake u up forcefully. It is relaxed, resting. It doesn’t try to save you from the death or any kind of misery whatever you are experiencing in your dream state. In the same way when a person is in enlightened state or experiencing the enlightened reality,  he doesn’t interfere in the Karma or the happening into the awakened state of reality. He doesn’t bother at all. so that’s why who is living in to the enlightened state of reality is not much concerned about his awaken state or the day today life what we experience.

He lives physically in this daily life, or awaken reality. But he perceives it from very different dimension or from very different perspective. The way dream state reality doesn’t affect the awakened state of reality in the same way the awakened state of reality doesn’t affect the enlightened reality. And that’s why this enlightened people or sends have ability to just watch whatever is happening in the life. Generally they don’t try to change any course of life at least their course of life.

Main thing is fear and insecurity we experience. When u r awake from dream then your fears and insecurities from dream world or reality ends. In the same way when you wake up from the Day to day life to higher state these fears also end. fears like poverty, loosing loved one, insults, anger everything becomes meaningless or unimportant.

 How many realities are there?

There are many levels of realities. But majorly they are divided into three as said above.

Like when we were children our reality was different. We had importance for our toys for our chocolates. We experienced the pain when somebody took our toys or if my toy is broken. but now I am at some different reality because of the my knowledge and the experience I earned. That’s why whatever I did in the childhood, I feel it was very funny. Even though I remember that I was crying so badly because somebody broke my toy. Now the reality has been changed for me so I just laugh at it and I don’t give much importance to it. So that is how  every moment and every day gives us the different state of reality.

only with the knowledge and experience we can go to the higher state of reality.

Why we don’t go to higher reality?

When you are dreaming about your amazing romantic love story or success in career or any good thing, you never want to wake up. When you wake up from such beautiful dream, you feel like why did I wake up!!! it was so Amazing dream.

But when the dream is exactly opposite and very scary, deadly and you suddenly get up then you feel relieved. You feel it’s better that I woke up.

In the same way when awaken reality or day to day life reality which we experience  is going quite easy, happy and smoothly. You are not at all interested to know about higher reality.

That is why everybody around us is almost enjoying the awakened state or day to day life reality. They don’t want to know about what is real enlightenment state.. But when they will face a tremendous misery or pain then at that time they will try to find out the way to get out of this misery or continuous pain. At that time the spiritual journey of the person starts.  That’s why most of the spiritual Giants like Buddha or Tukaram Maharaj came on this path after seeing the misery in their own life. Or fears they had.  When they thought ENOUGH IS ENOUGH. Now I need to find certain permanent State where nothing can disturb me.

Obviously all this is my own thought process so I might be wrong at many places. But I am trying to understand the beauty and essence of Advaita Vedanta.

Explaining all this things into words is very difficult but I am trying to put everything as simple as possible because I am also dumb person to understand these terms. Am sorry if I am not clear enough.

….  Mayur the lone wolf.

Next part of the Reality -1

The Reality- 2