What is Brahmin? ब्राह्मण म्हणजे काय?

ब्राह्मण म्हणजे काय? 

हे फक्त अश्या लोकांनी वाचावे ज्यांना खरोखर खूप खोल वर विचार करता येणे शक्य आहे. 

आज माझ्या सर्टिफिकेट वर ब्राह्मण हा शिक्का आहे. मला पण लहानपणी वाटायचे की ब्राह्मण आहोत आपण. आणि अभिमान देखील होता. तसेच प्रत्येक माणसाला त्याच्या जातीचा अभिमान असणे साहजिक आहे. आता जातीं मध्ये देखील खूप पोट प्रकार आहेत. ते सध्या बाजूस ठेवू. 

मी मोठा होत गेलो तसे स्वतः विचार करू लागलो, की नक्की काय आहोत आपण. पुस्तके वाचत गेलो त्यातून निरनिराळी मते वाचली. मी माझे मत हळूहळू बनवायला लागलो. विचार करून 

मुळात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आणि शूद्र हे प्रकार का आले? त्याचे अर्थ काय? 

मला बाकीचे माहीत नाही पण ब्राह्मण या शब्द बद्दल मे बोलू शकतो. करण हा शब्द मला जन्मापासून चिकटवलेला आहे. आणि हा शब्द खूपदा वाचनात देखील आला 

मी या शब्दाचा मला समजला अर्थ मांडायचा प्रयत्न करणार आहे. त्यासाठी खलील काही गोष्टी समजून घेणे फार महत्वाचे आहे 

वेद उपनिषद यांमध्ये ब्रह्मन् हा शब्द खूपदा आलेला आहे. मुखत: अद्वैत वेदांत आणि मांडुक उपनिषद हे ब्रह्मन् हा शब्द खूप वेळा वापरते. ब्रह्मन् या शब्दाचा अर्थ प्रत्यक्ष ब्रह्म किंवा परमेश्वर याला उद्देशून वापरला आहे संतांनी सोप्या शब्दात परमेश्वर किंवा मी समजवायचा प्रयत्न केला.असे सांगून की परमेश्वर चराचरात आहे.आपण जर खोलात जाऊन वेदांत काय सांगतो हे पाहू. आपण आजचा समाज बुद्धिजीवी आहोत 

खाली दिलेली अद्वैत वेदांत ने सांगितलेलीमीची व्याख्या नीट वाचा. फार confusing आहे ती

मी स्वतः जो या देहात बसलेला आहे. जो हा देह चालवतो. पण मी म्हणजे कोण? 

जो हा देह नाही. मन नाही, बुद्धी नाही, काहीच नाही असे पण नाही. असा असलेला जो कोणी आहे तो म्हणजे खरा मी 

ते तत्व सगळ्यांच्यात आणि सगळ्या चराचारात आहे तेच. पण हा मी कोणालाच समजत नाही आणि जाणून देखील घेता येत नाही

कारण ज्याला आपण physically experience करू शकत नाही ते आपण कसे मानणार?

जी गोष्ट आपले मन देखील नाही त्याला कसे imagine करणार?

जी गोष्ट आपली बुद्धी देखील नाही त्या बद्दलचे ज्ञान कसे मिळवणार? 

कोणी म्हणेल मग हामीअसे काही असतो का खरोखर 

हो असतो. कारण आपल्याला ही जाणीव असते की मी आहे. माझा हात तुटला किंवा पाय तुटला तर आपण काय म्हणू? की माझा हात तुटला. म्हणजे जोपर्यंत तो हात या शरीराला जोडून होता तोपर्यंत मे त्याला मीच समजत होतो. आता तो बाजूला आहे म्हणजे मी त्याला माझा हात असे म्हणतोय. म्हणजेच तो हात म्हणजे मी नव्हे

आत्ता पर्यंत मे जो शर्ट घातला होता तोपर्यंत मी त्या शर्टाला पकडून मी असा स्वतःचा उल्लेख करतो. पण जेव्हा मी शर्ट काढून बाजूला ठेवतो तेव्हा तो शर्ट वेगळा आणि मी वेगळा हे मला कळते. तसेच शरीर मन बुद्धी एक एक बाजूला करत जायला माणूस शिकेल तसे त्याला हे कळत  जाते की मी म्हणजे शरीर नव्हे, मन नव्हे आणि बुद्धी देखील नाही. 

मी आपण सतत अनुभवत असतोच.उदाहरण द्येयचे झाले तर अगदी छान उदाहरण आहे माझ्याकडे मे स्वतः तयार केलेले

आपण आपल्या डोळ्यांनी सगळे जग बघतो. पण आपण स्वतःचा चेहरा कधीही आयुष्यात प्रत्यक्ष बघू शकत नाही. मीप्रत्यक्षहा शब्द वापरला आहे हे लक्षात घ्या. मी माझा चेहरा कधीच पाहू शकत नाही. हो आरसा किंवा काही गोष्टीत आपण आपल्या चेहऱ्याचे प्रतिबिंब बघतो. पण ते प्रतिबिंब असते. प्रत्यक्ष मी नसतो. जसा आरसा असेल तसे ते प्रतिबिंब दिसेल. पण स्वतःच्या डोळ्यांनी स्वतःचा चेहरा बघणे शक्यच नाहीये. म्हणजेच स्वतःला direct आपण कधीच बघू शकणार नाही 

पण याचा अर्थ असा आहे का की मला चेहरा नाहीच आहे? आपल्याला चेहरा आहे याची जाणीव आपल्याला 100 टक्के असते. पण आपण तो बघू शकत नाही. Exactly तसेचमीजो कोणी आहे त्याचे वर्णन करता येईल. की तो  “मीआहे हि जाणीव आपल्याला 24 तास असते. पण जागे असताना आपण स्वतःच्या शरीराला आपण मी असे समजतो. झोपलेले असताना स्वतःच्या स्वप्नात जो कोणी असतो म्हणजेच मनाला मी असे समजतो. तर गाढ झोपेमध्ये ज्याला deep sleep म्हणतात तेथे तर काहीही नसून देखील मी हा असतोच.

जसे मला चेहरा बघता येत नसताना देखील हा दृढ विश्वास असतो, ही जाणीव असते की मला चेहरा आहे. फक्त मे तो पाहू शकत नहीये पण मला जाणीव आणि खात्री आहे की मला चेहरा आहे.

 तीच जाणीवमीची असते. तो हा दिसणारा , जाणवणारा मी म्हणजे ब्रह्मन्. त्याची जाणीव ज्या व्यक्तीला सतत असते त्याला हे देखील कळलेले असते की हाच मी सर्वत्र आहे. 24 तास ही जाणीव असणे हेच खरे आत्मज्ञान. आणि ते मिळवणारा खरा ब्राह्मण. 

तर या मी ला जाणून घेणेअहंब्राह्मस्मि किंवा तत्वामसी किंवा सोSहम म्हणजेच प्रत्यक्ष ब्रह्म (ब्रह्मन्) आणि परमेश्वर मीच आहे. हे ओळखणे या मार्गावर चालणाऱ्या माणसाला ब्राह्मण म्हंटले जाते 

परमेश्वर किंवा स्वत्व याचा साक्षात्कार होण्यासाठी देव देवता यज्ञ याग जात धर्म याची खर तर कसलीच गरज नसते. तर स्वतःचे आकलन करत जाणे याची गरज असते. नास्तिकातला नास्तिक देखील ते मिळवू शकतो असेच मांडुकोपनिषद सांगते. 

आणि यासाठी देवाला मानले पाहिजे असेही नाहीये ही याची खासियत आहे. खास करून नास्तिक लोकांचा विचारच यात केला गेला आहे. स्वतःची ओळख करून घेणे हे महत्वाचे, देव माना अथवा मानू नका. पण स्वरूप अनुभवा. हेच अद्वैत वेदांत सांगतो. 

तर अश्या प्रकारे ब्रह्मन् ची ओळख करून घेणारा ब्राह्मण असतो. जन्माने कोणीही ब्राह्मण होत नाही 

मी स्वतःला ब्राह्मण मानत नाही आणि फक्त माणूस अशी जात मला लिहिता येत नाही ते सुद्धा कायद्याच्या कमतरतेमुळे 

ज्या दिवशी मी त्या रस्त्यावर असेन जेथे मलामीकाय ते ओळखायचं त्या दिवशी मी ब्राह्मण असेन. आणि ते देखील मला ब्राह्मण बोलणारे हे लोक असतील कारण मला स्वतःला त्या गोष्टी बद्दल ना आस्था असेल ना महत्व की मला काय म्हणून ओळ्खतायत. 

माझ्या मते आणि वेदांतच्या मते देखील संत ज्ञानेश्वर, तुकाराम , नामदेव, स्वामी विवेकानंद , बुद्धकबीर, रुमी, सुलतान बहू, राम, कृष्ण, बुल्लह शाह हे खरे ब्राह्मण. आपण त्यांना केवळ ते कोणत्या जातीत जन्माला आले त्या जातीवरून ओळखायचं बघतो. 

जो कोणीही माणूस म्हणून जन्माला आला आणि ज्याने कर्मयोग, ज्ञानयोग, भक्तियोग किंवा कोणत्याही मार्गाने स्वतःला जाणून घ्येयला प्रयत्न केलेला असा  प्रत्येक जण ब्राह्मण आहे

त्यामुळेच विश्वामित्र हे जन्माने क्षत्रिय असून, वाल्या कोळी हा इतर जातीचा असून, त्यांना ब्राह्मण हे पद मिळाले. 

केवळ ब्राह्मण आडनाव असलेल्या घरात जन्माला आलेला कधीच ब्राह्मण नसतो. केवळ व्यर्थ अभिमान असतो. 

प्रत्येकाने जर खरच प्रामाणिक प्रयत्न केला तर atleast आपण खरच काय आहोत याची जाणीव तरी होईल. अगदीच काही नाही तर खोटे अहंकार गळून पडतील. 

मी आत्ता तरी केवळ एक माणूस आहे. आणि जवळपास आजूबाजूला असलेले सगळे जण. पण कधीतरी ब्राह्मण बनेन आणि प्रत्येकाचा स्वतःला या level जा जाणे हा मूलभूत अधिकार आहे. कारण प्रत्येकात तोच ब्रह्मन् निवास करतो, तेच तत्व निवास करते. ज्या प्रमाणे घरातील इलेक्ट्रिसिटी ही एकच असते पण ती दृश्यमान होते ती कधी बल्ब च्या रुपात म्हणजे प्रकाशाच्या रुपात, कधी फॅन च्या रुपात म्हणजे हवेच्या रुपात आणि कधी हीट च्या रुपात. पण सगळ्यामध्ये तीच electricity तोच करंट खेळत असतो. अगदी तसेच आहे सगळे आपण पण.

आणि एकदा ही जाणीव झाली की मीच सगळे आहे तर मी कसा कोणाचा द्वेष करू शकेन, कसे कोणाचे वाईट करू शकेन? 

मला आशा आहे मी प्रयत्न केलाय जास्तीत जास्त सोपे लिहायचा. काही लिहिन्यातल्या त्रुटींमुळे समजले नसल्यास माफी असावी.

 Mayur The Lone Wolf

The Reality:- 3

You must read the The Reality-1 and The Reality-2 to understand this further explanation.

In the The Reality-1 we saw the types of realities according to the Upanishads.

In The Reality-2 blog we saw the 3rd reality means the enlightenment state in little depth. We tried to learn, what is Brahman?

In this blog we will try to understand what are the steps to know this brahmin and self. the steps to wake up from the day today reality into the enlightenment state.

so here we will brush up again some things.

What is the most profound statement of Advait Vedanta?

I am Brahmin.

So here two questions arises.

 • What am I?
 • What is Brahmin?

So lets ask yourself.

There is a beautiful statement in Vedanta:
I am not what is experienced but I am the one who experiences it.

to understand it we will see some part again in little depth.

 1. Are you this body? Physical body?

You may say , yes I am.

Ok then, so you mean to say right now your right hand Is also you.

Suppose If we cut you right hand (just for imagination, I am not that cruel yet …), what will you say?

Is it still you? You will say that my right hand is laying there. But it will be your hand not you, yourself.

You are still there even your hand has gone. Like this, if we remove most of the organs, still you will be there (obviously in worst pain and cursing me for it). And the point will come where it will be your body lying somewhere and you are observing it. Which means a dead body without you inside it. What does that mean?

Its simple.
I AM NOT THE BODY.

2. Are you the mind? Your emotions?

You will say yes.

Ok let’s accept you are your mind.

Have you observed that your mind runs so freely all the time? When you sleep in the dream state you feel that you are in the dream itself.

When you wake up your world is changed totally. So is it really you? At the same time you know you can control your mind.

Isn’t it a obvious statement which says you can control your mind, means you and your mind are different things. You are something above the mind.

So when we go to that depth then we understand one thing.
I AM NOT MIND OR EMOTIONS

3. Are you the Intellect?

We claim or say or do everything in our life what our intellect command us. Even when I say that “I am Mayur”, that means its my knowledge. My name is Mayur, and having knowledge about it is my intellect. So almost everything we do in our life is only because of our intellect.

But a point when we are in the deep sleep. At that time nothing exists, neither any knowledge about self, or others or even dream state. For those moments we are like a dead person. But still something exists there which is silently observing that state as well. But it is not intellect.

So Intellect is a very deep identity of myself but we can say that I AM NOT INTELLECT either.

So exactly what am I? which is not my body, mind or intellect.

Vedanta says brahmin is the same. According to Vedanta brahmin is the one Which cannot be experienced.

So obviously according to Advait Vedanta, Brahmin is a state is which is beyond explanation. It is a state of just being and bliss which cannot be explained.

Then the obvious question would come like, how can we believe that such thing does even exist?

If the Brahmin is beyond the senses of physical body, beyond the imagination of the mind and beyond the knowledge of intellectual then how to realise it?

So how can one experience which is beyond experience of physical sense , emotional or mental sense or even intellectual sense? To experience that bliss. That permanent being.

The Advaita Vedanta says one cannot know the real Brahmin or himself as the divine because of ignorance. And what is the ignorance? The ignorance of self. As most of the human being identify themselves as either human body or mind or intellectual. The Brahmin is beyond all this.

Now the most confusing statements will come here so try to read it very slowly by understanding the meaning of each statement.

Advait Vedanta says you always have realisation of yourself. How?

Because we always know I do exist, Whether I am in a dream state or awakens state or deep sleep state. Just we don’t try to feel it. What does that exactly means?

I will try to give a simple example what we face everyday. We look at the other people, we look at all the objects around us. But have you seen your own eyes or your own face? no I am not talking about the face you look into the mirror for any kind of reflective surface. I am talking about directly looking into your eyes for your face. It’s impossible. Whatever you do, you are not capable to look at our own face directly. Does it mean that you don’t have eyes or face? No. You have a face.

Even though we don’t have the direct experience of the eyes or our face but we have always realisation that I have eyes and I have a face. This is the realisation of the fact.

if you correlate this example with the Brahmin or the soul or divine yourself, You will realise that you do exist always irrespective of your body, mind or intellectual.

That is why Swami Vivekananda used to say that I feel so sad because you cannot understand what you are.

so this is the first step to acknowledge and repeat yourself that I am not the body, I am not the mind, I am not the intellectual, I am not the sufferer, but I am the Brahman who do exists permanently. And repeating this continuously will lead you to the real realisation of yourself.

then the automatic question will arise that is this theoretical knowledge sufficient to realise what I am? Will it give realisation as well?

Asking the question daily about “What am I? “ is the start of the journey towards inward. To know ourselves, to get escape from all the suffering and pain and even happiness. Towards Bliss. Which is the true nature of self. Understanding it deeply most of the time in the day to day life we will start realising things.

How to make all these practices profound and flawless also has techniques.

The steps towards the realisation are

    1. Shravan (listening as exact translation, but it means collecting knowledge by listening or reading the texts from self realised people or gurus and masters.)
    2. Manan ( thinking about it deeply)
    3. Nididhyasa (trying realizing those words what your mind has accepted by now.)

I will try to explain these 3 main things in the next part of Reality:4.

what are the difficulties or questions one may ask while doing above things. There might be many doubts while walking this path. So will mainly discuss the process of walking down this path.

Till the time let’s start with the very basic thing by asking a most profound question. At least we know by now with our theoretical knowledge that I am not body, mind or intellectual.

SO start asking one question from now again and again and deeply…….

“ WHAT AM I?”

Am I this body?

No.

Am I this mind?

No.

Am I this intellectual?

No.

Then what am I??

I am the soul of soul. I am the Brahmin . I am the supreme Devine . Am not the surlfferer, but I am the constant bliss. The silent observer.

-Mayur The Lone Wolf

My other Blogs

 1. Illuson
 2. The king and the queen
 3. Focus
 4. The Love and The Trust

Focus

I asked some people why do they meditate?

They said that they want to improve the focus and concentration, to get some peace and satisfaction.  I am sure most of you will give the same kind of reason.

I have even seen many people who complain that they can not meditate. They say that they sit for meditation and they do meditation but can not focus. So they feel meditation is of no use as they can not focus.

Both above situations are because of misunderstandings.

Because I feel meditation is not the tool to achieve focus or concentration. It is exactly opposite. Focus is the tool to achieve the meditation. And peace of mind is very necessary to meditate. Without focus and peace of mind  meditation is not possible.

Why are we not capable to focus? .

First lets understand our daily life. What we do almost 16 hours a day?

Multitasking.

In the today’s Corporate world, we are supposed to be Multitaskers. We are considered very smart if we can do multiple activities at the same time. We are habitual to do so many things at the same time.

Apart from corporate requirements, our personal life is like below.

 1. While driving we don’t enjoy pure driving but we need songs or other activities side by side. I do it always.
 2. While eating we never try to enjoy our meal fully. we r either talking or in to TV or in our mobiles.
 3. When we are with our parents or spouses or children just observe, how much time we really listen to them very carefully? with full attention?
 4. Even many people need newspaper or mobile phones in the washrooms in the early morning.

So we train ourselves to multitask almost 15 to 16 hours in a day.

Now we will see what is focus? or concentration?

Focus is attaching your mind to particular object or thought completely while detaching your mind from every other object and thoughts. But we are trained and even practicing to do multitasking daily. which is exactly opposite of the thing what we call as concentration. Almost whole day, whether we are at work or in personal life, we are practicing the multitasking.

How can we expect to do something which we never even practice in our daily life? Its like we want to get the gold medal in running competition but I am practicing chess.

Some people say we do yoga and meditation for half an hour or for an hour.

Really? Is it going to make you focused? I don’t think so. Its like having a carrot juice in the morning and whole day you eat junk food. Then there is no much use of that carrot juice.

so how can we achieve the focus.

When we will learn to do one thing with full attention. then whatever it is. It may be having meal, or talking to parents, driving etc. We have to change our lifestyle in a such way that it will help to gain me a focus and I can do meditate.

Then such meditation will help your lifestyle, will give the experience of peace. Its a circle. But you have to always start with the life style. First work on your life style seriously to gain focus. Then slowly work on your yoga or meditation. You will start seeing benefits after that.

As a summery and as my own perspective I am making below points to make this article more clear and revise whatever I said.

 1. your energy always work on your thoughts. When number of thoughts are more then energy consumption is more. yes it will be a mental energy but it is most important.
 2. when you have less and less thoughts in your mind then only focus is possible.
 3. Multitasking means more number of thoughts, and we are training daily to multitask.
 4. to gain focus try to do one thing at one time. So it will generate less thought after some practice. Try to make it as a life style.
 5. Because of such life style you will save enormous amount of energy behind all kind of thoughts whether they are positive or negative.

Then life is a bliss in many ways.

It is a very deep and very big topic. But I just want to convey the thought in this blog is mastery over anything needs that kind of lifestyle.

After mastering the meditation we won’t be able to do multitasking???

Being perfect in meditation is the kind of art where you are incharge to control your own thoughts. Which is the big achievement for anybody. That is why I said once you learn to meditate it will help to build your lifestyle. That means once you learn to control your thoughts life becomes much easier. you know which thought you want to keep and which one to ignore. So that will be also a kind of multitasking but it is at very different level.

Right now whatever multitasking we do is unconscious , or we have hardly controls over our thoughts, but after knowing to control the thoughts the multitasking we would be doing will be very conscious.

All of these things I have observed within myself. I am also doing all mentioned mistakes repetitively. But learning about self is most awesome process. It’s amazing to acknowledge our own faults and drawbacks. I don’t know when they will be rectified. I am trying and I will keep trying till end. But at least I am ready to acknowledge my faults. So I believe that definitely at certain time this fault will be rectified.

It is a very deep and very big topic. But I just wanted to convey in this blog that mastery over anything needs that kind of lifestyle. Being perfect in meditation is the kind of art where you are incharge to control your own thoughts. Which is the big achievement for anybody. That is why I said once you learn to meditate it will help to build your lifestyle. That means once you learn to control your thoughts life becomes much easier. you know which thought you want to keep and which one to ignore. So that will be also a kind of multitasking but it is at very different level.

Right now whatever multitasking we do is unconscious but after knowing to control the thoughts the multitasking we would be doing will be very conscious.

 

I hope this internal thinking will help some one atleast a little.

Mayur The Lone Wolf